ข้อมูล eBook

ชื่อ: สองธรรมราชา (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“สองธรรมราชา” (ฉบับปรับปรุง) หนังสือเล่มเดียวที่เจาะลึกถึงพระราชประวัติในทางธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็น “ธรรมราชา” แห่งราชอาณาจักร ขนานไปกับฐานะที่ทรงเป็น “ศิษย์” แห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน หลักๆ
ส่วนแรก - สมเด็จพระญาณสังวรฯ ผู้เป็นสังฆราชาในทางธรรม ตรัสถึงพระธรรมจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นมหาราชาแห่งแผ่นดิน