ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำปัญญา ตถาคต

ผู้แต่ง: ญาณวีโร  ภิกขุ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"คำบางคำของตถาคต
อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นตลอดกาล
ถ้าคุณน้อมนำเอามาปฏิบัติ
อย่างมุ่งมั่นแท้จริง
"